Историски аспекти на орската традиција во Овче Поле

  • Stojance Kostov

Abstract

За народните ора од Овче Поле досега се издадени неколку стручни трудови каде што се обработени народните ора што се играле во периодот на четириесеттите, педесеттите и шеесеттите години на минатиот век. Такви се научните трудови на: Ганчо Пајтонџиев, Македонски народни ора, издаден во 1973 година, Александар Линин, Македонски инструментални орски народни мелодии, издаден во 1978 година и на Михајло Димовски, Македонски народни ора, каде што се обработени ора од репертоарот на Ансамблот за народни игри и песни, издаден во 1977 година. Исто така, познатиот српски етнограф, Јован Хаџивасиљевиќ, во својата студија  Кумановска област дава опис на ората од Козјачија и од Овче Поле.

Published
Sep 11, 2013
How to Cite
KOSTOV, Stojance. Историски аспекти на орската традиција во Овче Поле. Yearbook - Faculty of Music Art, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp.149-156, sep. 2013. ISSN 1857-8659. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFMA/article/view/631>. Date accessed: 23 feb. 2020.