КРАТОК ОСВРТ НА ОРСКАТА ТРАДИЦИЈА ВО ЕТНИЧКИОТ ПРЕДЕЛ РАДОВИШКО ПОЛЕ

  • Stojance Kostov

Abstract

Текстот ќе понуди кратка анализа на орската традиција во етничкиот предел Радовишко Поле. Резултатите од анализата која е направена, произлегуваат од литературни извори во врска со етнокореолошките карактеристики на најзастапените орски примери од споменатиот предел, видеозаписи со етнокореолошка содржина кои датираат од седумдесеттите години на XX век, архивски материјали од Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, како и сопствени теренски истражувања.

Клучни зборови: орска традиција, етнокореолошки карактеристики, репертоар, типови на ора, игроорен образец.

Published
2019-05-15