ПОТРЕБАТА ОД ПРЕВОДОТ ВО ГЛОБАЛИЗИРАНИОТ СВЕТ

  • Драган Донев
  • Марија Крстева

Abstract

Глобализацијата е појава која во последно време се споменува во скоро сите сфери на модерното општествено живеење. Во овој труд ќе се обидеме на кратко да дадеме преглед на ставови од еминентни истражувачи од оваа област изнесени во нивни трудови на оваа тематика како и влијание на глобализацијата врз науката за преводот, бидејќи и таа не останува имуна на овој светски тренд. Главниот акцент во анализава ќе биде ставен врз потребата од преводот во меѓународната комуникација. При тоа ќе биде анализирана улогата што преводот ја има во општествените аспекти на современото живеење. Ќе бидат презентирани мислењата на повеќе автори како и нивните сознанија, откритија
и предлози во однос на потребата од преводот како активност која е се поприсутна во глобализираниот свет.

Published
Jan 28, 2019
How to Cite
ДОНЕВ, Драган; КРСТЕВА, Марија. ПОТРЕБАТА ОД ПРЕВОДОТ ВО ГЛОБАЛИЗИРАНИОТ СВЕТ. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 179-183, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2663>. Date accessed: 10 july 2020.