ЗБОРООБРАЗУВАЧКИ ПРОЦЕСИ КАЈ ГЛАГОЛИТЕ ИЗВЕДЕНИ ОД СОПСТВЕНИ ИМИЊА ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК

  • Ирена Павлова
  • Билјана Ивановска

Abstract

Во овој труд се прави приказ на зборообразувачките процеси кај глаголите во германскиот јазик, пред сė, оние изведени од сопствени имиња (лични имиња, презимиња, прекари, псевдоними, фамилијарни, племенски, етнички и географски имиња). Се прави обид да се побие мислењето дека глаголите изведени од сопствените имиња се многу ретки.


Објаснувањата ги поткрепуваме со примери од типот: Charles C. Boycott (boykottieren/бојкотира), Christian J. Doppler (основоположникот на доплер сонографијата, dopplern/доплер), Gregor Mendel (mendeln или ausmendeln / закони за наследни белези), Charles D. Dotter (dotter/синоним за ангиопластика) и др. Како корпус се користат германски потврди од дневни и неделни весници и списанија кои беа најдени во германскиот јазичен корпус на Институтот за германски јазик во Манхајм. Целта е да се покаже дека глаголската форма од презимето „Röntgen“ (Рентген) не е единствен пример за овој вид на зборообразувачки процес во германскиот јазик (röntgen). Се наведуваат примери на германски глаголи кои се етаблирани во јазичниот систем, а кои се изведени со  експлицитна деривација, со конверзија или со внатрешна зборовна промена на сопствените имиња. Се опишуваат глаголите, како: stoibern, brahmsen, thomasmannen, wagnern кои изразуваат дека личноста се однесува, изгледа, зборува, пишува и/или мисли како одредената/именуваната личност изразена преку овој глагол. Идејата е да се покаже дека глаголите изведени од сопствените имиња се чести и општо прифатени во германскиот јазичен систем.

Published
Jan 30, 2019
How to Cite
ПАВЛОВА, Ирена; ИВАНОВСКА, Билјана. ЗБОРООБРАЗУВАЧКИ ПРОЦЕСИ КАЈ ГЛАГОЛИТЕ ИЗВЕДЕНИ ОД СОПСТВЕНИ ИМИЊА ВО ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК. ФИЛКО / FILKO, [S.l.], p. 491-498, jan. 2019. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/fe/article/view/2699>. Date accessed: 06 apr. 2020.