Поетот се раѓа - говорникот се создава

  • Danica Gavrilovska Atanasovska

Abstract

Културата на говорот, односно јазичната култура многу често се споредува со реториката, ораторството, говорништвото. Во поимот култура на говорот можеме да препознаеме говор кој е во согласност со стандардната јазична норма, стандардниот јазик или, пак, целокупната култура на некој поединец, манифестирана преку неговиот јазичен израз, што значи дека јазичниот израз треба да биде богат, негуван, убав, релјефен... Во дефинирањето на поимот се оди дотаму што може да означува и не само добро познавање на својот мајчин јазик, туку и на други јазици.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
ATANASOVSKA, Danica Gavrilovska. Поетот се раѓа - говорникот се создава. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.151-157, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/219>. Date accessed: 02 july 2020.