Современи тенденции во развојот на интелектуалното воспитание

  • Emilija Petrova Gjorgjeva

Abstract

Современите трендови и тенденции во развојот на интелектуалното воспитание во центарот на вниманието ги ставаат ученикот и наставникот. Во таа смисла, основно прашање кое се поставува е: како да се надмине состојбата во образованието која е насочена кон меморирање и помнење на факти и податоци од страна на учениците, а да се дојде до една поинаква ситуација во која ученикот ќе учи со откривање, истражување. Пред сè, се мисли на надминување на пасивната позиција на ученикот во наставниот процес и давање предност на активната улога на ученикот во воспитно-образовниот процес. Таа активна позиција претпоставува самостојно стекнување знаења, планирање, организирање и реализирање на сопствените активности. Освен улогата на ученикот, потребно е да се измени и улогата на наставникот. Имено, од дистрибутер на знаења тој треба да добие улога на водач и насочувач на наставата.
Published
Apr 17, 2013
How to Cite
GJORGJEVA, Emilija Petrova. Современи тенденции во развојот на интелектуалното воспитание. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 6, n. 10, p. pp.23-31, apr. 2013. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/220>. Date accessed: 02 july 2020.