Рефлексивноста на одделни теориски учења врз моделирање на ефективна воспитно-образовна комуникација

  • Snezana Mihajlo Mirascieva Faculty of Educational sciences

Abstract

Апстракт

Поставувањето на цврсти основи на ефективната воспитно-образовна комуникација не е можно без определување на солидна теориска рамка. Бројни се теориските учења кои можат да бидат земени како теориска рамка на воспитно-образовната комуникација. Овде се определивме за учењето на Виготски и неговата културно-историска теорија во која ги препознаваме одделните постулати кои се во функција на моделирањето на ефективна воспитно-образовна комуникација.

Клучни зборови: културно-историска теорија, ефективност, воспитно-образовна комуникација.

Published
Nov 21, 2014
How to Cite
MIRASCIEVA, Snezana Mihajlo. Рефлексивноста на одделни теориски учења врз моделирање на ефективна воспитно-образовна комуникација. Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, [S.l.], v. 9, n. 13, p. pp. 11-18, nov. 2014. ISSN 1857-8705. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/800>. Date accessed: 22 apr. 2019.