Петрографско-минералошки и квалитативни карактеристики на мермерите од наоѓалиштето Леково

  • Orce Spasovski
  • Daniel Spasovski

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од истражувањата напетрографско-минералошките и квалитативните карактеристикина мермерите од наоѓалиштето Леково (Пелагонски масив) какооснова за примена како архитектонско-градежен камен. Анализите илабораториските испитувања се извршени на примероци на мермери штосе земени од површинските слоеви.Резултатите од извршените испитувања покажуваат дека овие карпиги задоволуваат барањата за нивно искористување како архитектонско-градежен камен. Дополнително, квалитетот на каменот е поголем воподлабоките делови на теренот, каде што надворешните влијанија имаатмал ефект.

References

. Dumurdzanov, N., Hristov, S., (1976): Basic geological map 1 : 100 000 for the page Prilep, Geological Institute, Skopje.

. Kossmat F. (1924): Geologie der zentralen balkanhalbinsel. Mit einer ubersicht des dinarischen gebirgsbaues. Berlin.

. Паскалев, В., (1983): Специфичности методологије економске оцене архитектонско – граѓевинског камена СР Македоније и дугорочни развој његове базе. РГФ Београд.

. Стојанов Р. (1958): Претходни резултати од геолошките и петрографските истражувања на Селечка Планина. Трудови на геолошки завод на СРМ, 6, Скопје.

. Rakicevic, T., Stojanov, R., Arsovski, M., (1965): Explanation for the page Prilep, BGM SFRY 1 : 100 000, Geological Institute, Skopje.

. Цвијиќ, Ј., (1906): Основе за географију и геологију Македоније и Старе Србије, Београд

Published
2016-02-05