Геомеханички параметри користени при анализа на стабилноста на работните и завршните косини на ПК ’Ржаново

  • Ankica Ilijeva Stoshikj

Abstract

Постојат повеќе софтверски пакети наменети зарешавање на проблеми во рударството, меѓу кои е и софтверот SLIDE, којсе применува во рудникот ’Ржаново, со оваа програма се овозможуваатпаралелни пресметки со сите познати методи на анализа на стабилностспоред принципите на гранична рамнотежа (Bishop, Spencer, Јanbu и дру-ги) и овозможува добивање автоматски извештај и анализи за работнитеи завршните косини во рудникот. Притоа, искористени се податоците одпостојните рударски проекти и студии за условите што постојат во руд-никот ’Ржаново.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ДОПОНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ за експоатација на преостанатите количини руда и откривка на ПК „’РЖАНОВО“ до К-750. (2009).

Drazan Djukic, (1984) Geomehanika u povrsinskoj eksploataciji.

ЕЛАБОРАТ од геотехничките истражувања и испитувања на ПК „’РЖАНОВО“ и анализа на стабилноста на работните и завршните косини, Градежен институт „Македонија“, АД Скопје, 2006.

ИЗВЕШТАЈ за извршено ажурирање на геолошките и геомеханичките подлоги и анализа на стабилноста на работните и завршните косини во рудникот „'Ржаново“. 2009, 2010.

Kim, J. Salgado, R, Lee, J.(2002), “stability analysis of complex soil slopes using analysis.“ Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Vo 1128, No.7, July pp 547-55A

www.Rocscience.com

Published
2014-02-05
How to Cite
Ilijeva Stoshikj, A. (2014). Геомеханички параметри користени при анализа на стабилноста на работните и завршните косини на ПК ’Ржаново. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/787