Анализа на усогласеноста на македонското законодавство од областа на управување со биоразградлив отпад со законодавството на ЕУ

  • Filip Ivanov
  • Ana Karanfilova Maznevska

Abstract

Целта на овој труд е да се направи споредбена анализа2на македонското законодавство со она на ЕУ, од областа на управувањесо биоразградлив отпад и да се овозможи преглед на недостатоцитево националната легислатива во насока на воведување на интегрирансистем за управување со отпад. Направен е преглед на законските активо насока на следење на хиерархијата во управувањето со отпадот,дадена во легислативата на ЕУ која наложува намалување на создавањена отпадот, негова реупотреба, преработка, искористување (најчесто заенергетски потреби) и на крај негово одлагање во санитарни депонии коиги исполнуваат стандардите пропишани со Директивата за депонии. Приова, прегледани се сите законски и стратешки документи на Р. Македонијаод оваа област.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Directive 2008/1/EC of the European Parliament concerning integrated pollutionprevention and control)

Директива за согорување на отпад (Directive 2000/76/EC on the incineration of waste)

Директива за депонии (Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfi ll of waste) Рамковна директива за отпад (Waste Framework Directive 2008/98 EC)

Закон за животна средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05,84/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11)

Закон за отпад (пречистен текст „Службен весник на РМ“ бр. 09/11)

Национален план за управување со отпад (2009-2015), „Службен весник на РМ“ бр. 77/09

Правилник за количеството на биоразградливи состојки во отпадот што смее да се депонира, „Службен весник на РМ“ бр. 108/09 и исправка на истиот „Службен весник на РМ“ бр. 142/09

Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло (Animal By-Products Regulations EC No 1774/2002)

Стратегија за управување со отпад (2008-2020), „Службен весник на РМ“ бр. 39/08

Тематска стратегија за превенција и рециклирање на отпадот (Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste COM(2005) 666)

Published
2014-02-07
How to Cite
Ivanov, F., & Karanfilova Maznevska, A. (2014). Анализа на усогласеноста на македонското законодавство од областа на управување со биоразградлив отпад со законодавството на ЕУ. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/792