Можности за симулирање на ефектот на реверсирање на чадот и пожарните продукти со помош на cfd софтвер во рудниците за подземна експлоатација

  • Vancho Adjiski

Abstract

Реверсирањето на чадот и пожарните продукти може да биде опаснаи потенцијално фатална закана за сите оние кои се зафатени од пожарнотосценарио. Трите критични фази во процесот на реверсирање на чадотпретставуваат 3D локални ефекти, кои најдобро можат да се анализираатсо помош на CFD анализи. Со помош на овие 3D-CFD анализи можеме даги набљудуваме критичните фази на реверсирањето на чадот и нивнатаинтеракција со брзината на вентилациониот воздушен проток. CFDанализите даваат можност да се прошири опсегот на предвидување надвижењето и ширењето на чадот. Во овој труд се опишани можноститеза симулирање на ефектот на реверсирање на чадот со помош на CFDсофтвер во рудниците за подземна експлоатација. За потребите наовој труд е користен софтверот PyroSim од компанијата ThunderheadEngineering, со кој ќе симулираме три различни CFD пожарни сценаријаи ќе ги набљудуваме резултатите и критичните фази на реверсирање начадот и пожарните продукти.

References

Ingason, H.: Tunnel Fire Safety, (handbook), Chapter 11, Thomas Telford Publ. London, 2005, pp.241-245, ISBN:0-7277-3168-8

John, C., Edwards, R. Franks, V, et al.: Experimental and modeling investigation of the effect of ventilation on smoke rollback in a mine entry”, National Institute for Occupational Safety and Health Pittsburgh Research Laboratory, Pittsburgh, PA, 2006, p.53-58

Lihong, Z., Smith, A.: ”Improvement of a mine fire simulation program — incorporation of smoke rollback into MFIRE 3.0”, Office of Mine Safety and Health Research, National Institute for Occupational Safety and Health, Pittsburgh, PA, 2011, p.78-85

Friel, GF., Yuan, L., Edwards JC., et al.: “Fire-generated smoke rollback through crosscut from return to intake-experimental and CFD study”, Proceedings of 11th U.S./North American Mine Ventilation Symposium, Mutmansky, 5-7 June 2006, PA, p.142-151

PyroSim User Manual-PyroSim Documentation, (user manual of computer code), Thunderhead Engineering Consultants, Inc.Manhattan, KS 66502-6081, USA, 2012

McGrattan, K.B., Forney, G.P., Prasad, K., at al.: “Fire Dynamics Simulator (Version3)-User’s Guide,” U.S. Dept. of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2002, p.82-94

Published
2014-12-31