Моделирање на пожарни сценарија во рудниците за подземна експлоатација

  • Vancho Adjiski
  • Dejan Mirakovski
  • Zoran Despodov
  • Stojance Mijalkovski

Abstract

Пожарите се едни од најопасните вонредни состојби коиимаат однесено најмногу човечки животи во рудниците за подземнаексплоатација. Примарната цел на овој научен труд е да се прикажесовремена компјутерска метода за планирање, моделирање и симулацијана пожарните сценарија кои можат да настанат во Рудникот за подземнаексплоатација на олово и цинк „САСА”, М.Каменица, и добиенитерезултати да послужат во понатамошната постапка за ефективнопланирање на системот за евакуација и спасување во случај на пожар.Предложената методологија дозволува и изработка на база податоци одповеќе различни пожарни сценарија кои можат да послужат за планирањена повеќе варијанти од системот за евакуација.

References

Beard, N., Carvel, R., & Jowitt, P. (2007). Modelling fire size and spread in tunnels. Fire Science and Technology, 26(02), 125-131.

Cox, G. (1995). Combustion fundamentals of fires. Academic Press, UK, 476.

Derosa, M. (2004). Analysis of Mine Fires for all US Metal/Non-metal Mining Categories, 1990–2001. National Institute for Occupational Safety and Health-NIOSH, Pittsburgh, PA, 51-59.

Drysdale, D. (1999). An Introduction to Fire Dynamics: The production and movement of smoke. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England, 403.

Hansen, R. (2010). Design fires in underground mines. PhD thesis, Mälardalen University, Sweden, 140.

Hansen, R., & Ingason, H. (2013). Heat release rate measurements of burning mining vehicles in an underground mine. Fire Safety Journal, 61, 12–25.

PyroSim User Manual-PyroSim Documentation, (user manual of computer code). (2012). Thunderhead Engineering Consultants, Inc. Manhattan, KS 66502-6081, USA, 102.

Staffansson, L. (2010). Selecting design fires. Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University, Sweden, 63-75.

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>