Трошоци при изработка на хоризонтални рударски простории

  • Nikolinka Doneva
  • Zoran Despodov
  • Marija Hadzi - Nikolova

Abstract

Во овој труд е анализирана изработката на хоризонтални рударскипростории во четири различни работни средини. По утврдување навкупните трошоци за секоја од четирите усвоени варијанти на хоризонталнапросторија, направена е анализа на на учеството на трошоците за одделнитеработни операции во вкупните трошоци при изработка на хоризонталнирударски простории.

References

Bieniawski, Z.T. (1989). Engineering rock mass classifi cations. New York: Wiley.

Донева, Н., Веселиновски, П., Мијалковски, С. (2008). Компаративна анализа за подградување на хоризонтална рударска просторија со еластична и дрвена подграда. II стручно советување на тема: Технологија на подземна експлоатација на минерални суровини - ПОДЕКС ’08, СРГИМ, М. Каменица.

Published
2013-04-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>