Фактори кои влијаат на ширењето на бучавата во животната средина

  • Marija Hadzi-Nikolova
  • D Mirakovski
  • Nikolinka Doneva
  • T Gavrilov

Abstract

Зелената книга (The Green Paper) проценува дека во однос на бројотна луѓето погодени од бучава, 20% од светското население (односно,околу 120 милиони луѓе) страдаат од неприфатливо ниво на бучавакоe предизвикува растројство на сонот, вознемиреност и негативниздравствени ефекти. Дополнителни 170 милиони граѓани во Европаживеат во области каде што зголемените нивоа на бучава предизвикуваатсериозна вознемиреност во текот на денот.Во финансиска смисла, бучавата како специфичен вид на загадувањена животната средина го чини општеството околу 0,2% до 2% одбруто домашниот производ. Дури и да се пониски овие бројки, сепакпретставуваат огромен трошок за општеството.Во трудот се опишани факторите кои влијаат врз ширењето набучавата во животната средина.

References

Brüel & Kjær, Environmental Noise, Booklet, 2001.

David A. Bies and Colin H. Hansen, Engineering Noise Control, 2009.

Randall F. Barron, Environmental Noise control and Acoustics, 2003.

Published
2013-04-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>