Некои сегменти од улогата на механиката на флуидите кај рударските процеси

  • Angel Tasevski
  • Sasko Ivanov
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Механиката на флуидите е интегрална компонента во секој сегментна инженерството. Oгромна област во која се применуваат основнитезаконитости на применетата механика на флуидите е рударството,или поконретно, механизацијата и опремата коишто се користат приекскавацијата на карпите.Рударските операции (како и пробивањето на тунели) се реализираатсо машини кои при работата се изложени на екстремно непогодниоперативни услови. Поголемиот дел од овие рударски машини имаатмотори на хидрауличен погон, чија што работа во голема мера зависи одподмачкувањето на лежиштата и ремените преносници, т.е. област во којасе применувани познавањата од теоријата на подмачкување.Механиката на флуидите, исто така, е дел од самиот процес наекстракција, т.е. присутна е на допирот алат-карпа, каде што е во содејствосо одделните склопови и алати, во насока на максимизирање на ефектотпри откопувањето на карпите и минимизирање на абењето на алатот.Во овој труд се дискутира за некои од нив, а исто така, презентиранисе и дискутирано е за предностите, недостатоците, како и за потребите одпримена на флуидите во процесот на екстракцијата на карпите.

References

Jovanov S., Amélioration du nettoyage inférieur de trou pendant le pétrole forant en utilisant la simulation de CFD, Bulletin de Liason des Anciens Stagiaires du Centre D’Etudes Superieures des Matieres Premieres, бр.

, Париз, 2001

Farmer I. V. and Glossop, N. H., Mechanics of disc penetration, Tunnels and Tunnelling, 1980

Ozdemir, L. and Dollinger, G., Laboratory studies of high speed tunnel boring, RETC Proceedings, 1987

Summers, D. A., Waterjetting Technology 1st edition. London, Spon 1995

Besson, A., On the cutting edge, Total Fina Elf, Oilfi eld Review, Париз, 2000

Timko R. J., Johnson B. V. and Thimons E. D., Water jet assisted roadheaders, RETC Proceedings, 1987

Fenn O., Protheroe E. and Joughin N. C., Enhancement of roller cutting by means of water jet, RETC Proceedings, 1985

Published
2013-04-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>