Фреквентна анализа на бучавата

  • Marija Hadzi-Nikolova
  • Dejan Mirakovski
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Човечкото уво не може да ги регистрира сите звуци што настануваат во природата. Toa може да ги регистрира само звуците во фреквентен опсег од 16 до 20.000 Hz. Фреквентната анализа е процес со кој временски променливиот звучен сигнал се трансформира во фреквенциски компоненти. Фреквентната анализа може да се користи за квантифицирање на проблемот со бучавата, а во определени случаи, фреквентната анализа на бучавата има значајна улога во утврдувањето на ефектите од контролата, како и за идентификација на изворот на бучава.
Во трудот е прикажана осетливоста на човечкото уво на различните фреквенции, која се гледа од резултатите од извршената фреквентна анализа на бучавата во централното подрачје на Штип.

Downloads

Download data is not yet available.

References

David A. Bies and Colin H.Hansen, 2009, Engineering Noise Control, Spon Press

Љубица Тодоровска-Ажиевска, 1992, Заштита од бучава и вибрации, УКИМ

Published
2014-02-05
How to Cite
Hadzi-Nikolova, M., Mirakovski, D., & Doneva, N. (2014). Фреквентна анализа на бучавата. Natural Resources and Technology, 6(6). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/791

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>