Проблеми и перспективи на современите технологии за откопување на цврсти карпи

  • Sasko Ivanov
  • Nikolinka Doneva
  • Marija Hadzi-Nikolova

Abstract

Реализираните проекти во градежништвото во голема мера гиползуваат придобивките на технологијата за механичка екскавација нацврстите карпи. Рударската индустрија, пак, од друга страна, сè уште сенаоѓа во фаза на истражување и откривање на значајни пронајдоци сокоишто би се механизирала, а потоа и автоматизирала експлоатацијата нарудата, како и процесите на пробивање тунели во делот на рудоносниотсектор.Целта на овој труд е да се опише делокругот на дејство наповлекувачките круни присутни кај ротационо-лачните машини,проблемите и перспективите со кои се соочуваат при откопувањето нацврстите карпи. Истражувани и дискутирани се различни фактори коиможе да постават одредени ограничувања врз потенцијалните апликациина повлекувачките круни при рударењето на цврстите карпи, заедно соопциите што ги нудат алтернативните технологии.

References

Summers, D.A., 1968, “Disintegration of Rock by High Pressure Jets,” University of Leeds, UK, PhD thesis.

Ropchan, D., Wang, F-D. and Wolgamott, J., 1980, “Application of Water Jet Assisted Drag Bit and Pick Cutter for the Cutting of Coal Measure

Rocks,” Final Report, Contract No. ET-77-G-01-9082, US Bureau of Mines.

Hood, M., 1977, “A Study of Methods to Improve the Performance of Drag Bits used to Cut Hard Rock,” Research Report No 35/77, Chamber of

Mines of South Africa Research Organisation

Geier, J.E., Hood, M., and Thimons, E.D., 1987, “Waterjet Assisted Drag Bit Cutting in Medium Strength Rock: A Fundamental Investigation”

Proceedings, 28th US Symposium on Rock Mechanics,Tucson, AZ

S. T. A. Gillani, N. Butt, 2009 “Excavation Technology for Hard Rocks”, Department of Geological Engineering, University of Engineering and

Technology Lahore, Pakistan, Pak. J. Engg. & Appl. Science Vol.4

Published
2013-04-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>