Персонална изложеност на гасови на вработените во металургијата

  • Lidija Atanasovska
  • Dejan Mirakovski
  • Marija Hadzi-Nikolova
  • Nikolinka Doneva

Abstract

Глобално зголеменото индустриско производство, зголеменатасветска и домашна потрошувачка, како и зголемениот број на населениедоведоа до зголемена потрошувачка на ресурси и енергија, што директноводи до емисија на поголеми количини на штетни гасови, кои ја деградираати уништуваат работната и животната средина. Емисијата на штетнигасови од индустријата претставува еден од најголемите загадувачи наработна и животна средина, односно на амбиентниот воздух во РепубликаМакедонија имајќи предвид дека најголем дел од индустриските капацитетинемаат поставено филтри за пречистување на гасовите пред да сеиспуштаат во воздухот. Кај повеќето индустриски капацитети е присутнастара и неефикасна производна технологија со ниско производно ниво одедна страна, а од друга страна не постои соодветна опрема за мониторингна гасовите кои се емитираат во атмосферата и се главна причини зазагадување на воздухот. Овој проблем посебно е изразен во металуршкатаи хемиската индустрија. Во овој труд се прикажани резултатите одперсонална изложеност на одделни штетни гасови (CO, NO2 и SO2) навработените во металургијата.

References

Gastec Environmental Analysis Technology Handbook (12th ed.). Japan: Gastec Corporation, 2012.

Donoghue ,A. M., Occupational health hazards in mining: an overview, 2004

Logue ,J.M., Sherman, M. H., Singer, B.C., Health Hazards in Indoor Air, 2010

Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and Panov, Zoran and Despodov, Zoran and Mijalkovski, Stojance and Vezenkovski, Gorgi, Miners` Exposure to Carbon Monoxide and Nitrogen Dioxide in Underground Metallic Mines in Macedonia. Occupational Safety and Hygiene. p. 449. ISSN 978-1-138-00047-6, 2013

Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and Doneva, Nikolinka and Mijalkovski, Stojance and Vezenkovski, Gorgi, Miners` exposure to gaseous contaminats curent situation and legislation. In: 5th Balkan Mining Congress, 18-21 Sept 2013, Ohrid, Macedonia

Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and Doneva, Nikolinka and Vezenkovski, Gorgi (2014) Monitoring of personal exposure on physical and chemical hazards in real mining areas. In: VII Стручно

советување со меѓународно учество Подекс-Повекс ‘14, 14-15 Nov 2014, Radovis, Macedonia

Yanowitz, J., McCormick, R. L., Graboski, M. S. 2000. In-use emissions from heavy-duty vehicle emissions. Environmental Science & Technology: 34: 729–40, 2000

Везенковски, Ѓ. Дефинирање на изворите и анализа на гасовите во рудниците за метали, Магистерски труд, Факултет за природнии технички науки, УГД, Штип, 2013

Zey, J. N., Stewart, P. A., Hornung, R. et al., Evaluation of side-by-side pairs of acrylonitrile personal air samples collected using different sampling techniques. Applied Occupational and Environmental Hygiene: 17: 88–95, 2002

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци (Сл. весник на РМ, бр. 46/2010)

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работен простор (Сл.весник на РМ, бр.154/2008)

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>