Методологија за избор на рударска откопна метода

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Afrodita Zendelska
  • Marija Kostadinova

Abstract

Во овој труд е прикажана постапката за избор на рударска откопнаметода, која зависи од повеќе рударско-геолошки и техничко-економскифактори. При оптимален избор на рударска откопна метода за конкретнорудно наоѓалиште, препорачливо е да се користат три оптимизациониметоди за да се изврши споредување на добиените резултати и на тој начинда се избере најефикасната рударска откопна метода, односно рударскатаоткопна метода која овозможува најефикасно враќање на инвестиционитевложувања.

References

Clayton Cameron, Input and Knowledge from: Dr. Pakalnis Rimas, Dr. Meech John: The mining method selection (MMS) system, An Expert System for the Selection of a Mining Method, Based on: The UBC Mine Method Selection Algorithm, Version 5.13 (Run-time), Copyright 1986-1993 Comdale Technologies Inc., 2001;

Десподов З.: Технологија на подземна експлоатација (интерна скрипта), Рударско - геолошки факултет, Штип, 2000;

Howard L. Hartman: SME Mining Engineering Handbook, 2nd Edition, Volume 2, Society for Mining, Metallyrgy and Exploration;

Мијалковски С.: Избор на откопен метод за подземно откопување на рудно наоѓалиште, Македонско рударство и геологија, број 9, СРГИМ, Скопје, 2008;

Мијалковски С.: Придонес во утврдувањето на методологија за избор на метода за откопување во рудниците за подземна експлоатација на металични минерални суровини, магистерски труд (непубликуван), Факултет за природни и технички науки, Штип, 2009;

Мијалковски С.: Програмирање и моделирање во рударството, семинарска работа (непубликувана), Факултет за рударство, геологија и политехника, Штип, 2008;

Мијалковски С.: Современо проектирање на подземен рудник, семинарска работа (непубликувана), Факултет за рударство, геологија и политехника, Штип, 2009;

Miller-Tait L., Pakalnis R., Poulin R., University of British Columbia, Vancouver, B. C., Canada: UBC mining method selection, Mine Planning and Equipment Selection 1995, Singhal et al. (eds) 1995 Balkema, Rotterdam, 1995;

Торбица С., Петровиќ Н.: Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта (приручник у настави), Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997;

Published
2013-04-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>