Методологија за избор на рударска откопна метода

  • Stojance Mijalkovski
  • Zoran Despodov
  • Dejan Mirakovski
  • Afrodita Zendelska
  • Marija Kostadinova

Abstract

Во овој труд е прикажана постапката за избор на рударска откопнаметода, која зависи од повеќе рударско-геолошки и техничко-економскифактори. При оптимален избор на рударска откопна метода за конкретнорудно наоѓалиште, препорачливо е да се користат три оптимизациониметоди за да се изврши споредување на добиените резултати и на тој начинда се избере најефикасната рударска откопна метода, односно рударскатаоткопна метода која овозможува најефикасно враќање на инвестиционитевложувања.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Clayton Cameron, Input and Knowledge from: Dr. Pakalnis Rimas, Dr. Meech John: The mining method selection (MMS) system, An Expert System for the Selection of a Mining Method, Based on: The UBC Mine Method Selection Algorithm, Version 5.13 (Run-time), Copyright 1986-1993 Comdale Technologies Inc., 2001;

Десподов З.: Технологија на подземна експлоатација (интерна скрипта), Рударско - геолошки факултет, Штип, 2000;

Howard L. Hartman: SME Mining Engineering Handbook, 2nd Edition, Volume 2, Society for Mining, Metallyrgy and Exploration;

Мијалковски С.: Избор на откопен метод за подземно откопување на рудно наоѓалиште, Македонско рударство и геологија, број 9, СРГИМ, Скопје, 2008;

Мијалковски С.: Придонес во утврдувањето на методологија за избор на метода за откопување во рудниците за подземна експлоатација на металични минерални суровини, магистерски труд (непубликуван), Факултет за природни и технички науки, Штип, 2009;

Мијалковски С.: Програмирање и моделирање во рударството, семинарска работа (непубликувана), Факултет за рударство, геологија и политехника, Штип, 2008;

Мијалковски С.: Современо проектирање на подземен рудник, семинарска работа (непубликувана), Факултет за рударство, геологија и политехника, Штип, 2009;

Miller-Tait L., Pakalnis R., Poulin R., University of British Columbia, Vancouver, B. C., Canada: UBC mining method selection, Mine Planning and Equipment Selection 1995, Singhal et al. (eds) 1995 Balkema, Rotterdam, 1995;

Торбица С., Петровиќ Н.: Методе и технологија подземне експлоатације неслојевитих лежишта (приручник у настави), Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997;

Published
2013-04-15
How to Cite
Mijalkovski, S., Despodov, Z., Mirakovski, D., Zendelska, A., & Kostadinova, M. (2013). Методологија за избор на рударска откопна метода. Natural Resources and Technology, 5(5). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/122

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>