Можни извори на загадуавње на водите од сливното подрачје на рудникот Саса

  • Blagoj Golomeov
  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska
  • Aleksandar Krstev

Abstract

Во денешно време, еколошките стандарди за здрава и чистачовекова околина сè повеќе се заоструваат преку законската регулативаи подзаконските акти. Имајќи го ова предвид, неопходно е сеопфатно иквалитетно детектирање на состојбите на теренот. Тоа е потребно за даможе да се осмислат и преземет соодветни мерки и постапки, кои ќе одатво правец на задоволување на сè поострите барања, во поглед на заштитатана човековата околина.Во овој труд се прави обид да се покаже дека можните негативнивлијанија врз околината и не мора да бидат резултат само на човековитеактивности, односно на одделните техничко-технолошки процеси, тукучесто пати можат да имаат и природен карактер.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2013-04-15
How to Cite
Golomeov, B., Golomeova, M., Zendelska, A., & Krstev, A. (2013). Можни извори на загадуавње на водите од сливното подрачје на рудникот Саса. Natural Resources and Technology, 5(5). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/119

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>