Примена на опализиран туф за отстранување на тешки метали од раствор

  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska
  • Blagoj Golomeov
  • Boris Krstev
  • Shaban Jakupi

Abstract

Во овој труд се прикажани резултатите од испитувањето на можностаза примена на опализиран туф, како природна суровина за отстранувањена тешки метали (бакар, цинк, манган и олово) од водени раствори. Однаправените експерименти се добиени резултати кои покажуваат дека придадените работни услови отстранувањето на Cu и Pb јони е над 91%, нацинкови јони е над 81%, додека јоните на манган се отстранети околу 77%.Од ова може да се заклучи дека отстранувањето на испитуваните тешкиметали со помош на опализираниот туф е прилично ефикасно.

References

Achanai Buasri, N. C. (2008). Use of Natural Clinoptilolite for the Removal of Lead (II) from Wastewater in Batch Experiment. Chiang Mai J. Sci., 35(3), 447-456.

Ammann, L. (2003). Cation exchange and adsorption on clays and clay minerals. Dissertation, Christian - Albrechts - Universität, Kiel.

Alvarez-Ayuso, E., Garcia-Sanchez, A., Querol, X., “Purification of metal electroplating waste waters using zeolites,” Water Research, 37, pp. 4855-4862, 2003.

Afrodita Zendelska, M. G. (2014). Equilibrium Studies of Zinc Ions Removal from Aqueous Solutions by Adsorption on Natural Zeolite. Journal of Materials Science and Engineering A, 4(7), 202-208.

Cabrera, C. G. (2005). Sorption characteristics of heavy metal ions by a natural zeolite. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 80, 477-481.

Doula, M. I. (2002). Copper adsorption and Si, Al, Ca, Mg and Si release from clinoptilolite. Journal of Colloid and Interface Science, 245, 237-250.

E. Erdem, N. Karapinar, R. Donat, “The removal of heavy metal cations by natural zeolites,” Journal of Colloid and Interface Science, Volume 280, Issue 2, p. 309–314, 2004.

M. Kobya, E. D. (2005). Adsorption of heavy metal ions from aqueous solutions by activated carbon prepared from apricot stone. Bioresource Technology, 96(13), 1518–1521.

M. Golomeova, A. K. (2014). Removal of Heavy Metals from Aqueous Solution using Clinoptilolite and Stilbite. International Journal of

Engineering Research & Technology, 3 (11).

Shaban Jakupi, M. G. (2014). Влијанието на температурата врз останувањето на јони на co и ni од водени раствори со клиноптилолит. Natural Resources and Technology, 8(8), 95-104.

Yesim Sag, Y. A. (2000). Mass transfer and equilibrium studies for the sorption of chromium ions onto chitin. Process Biochemistry 36, 157-173.

Неметали Чешиново. (2015). Retrieved from http://www.nemetali.mk/home.html

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>