Опасен медицински отпад – технологии за преработка, локации и потекло

  • Agron Alili
  • Boris Krstev
  • Aleksandar Krstev
  • Goran Stamenov
  • Zoran Stoilov

Abstract

Категоризација на медицинскиот отпад спаѓа во групата на опасенотпад. Управувањето и третманот во повеќето случаи се невалидни.Решавањето на овие отпади треба да биде ефективно и економично и барапосебни функционални системи или сценарио. Тоа е предизвик за земјитево развој, слична на нашата земја. Воспоставување на систем, како штое интегрирано управување со медицински отпад, се појавува и бара јасноинформирање и едукација на луѓето. Исто така, постои побарувачка засоодветно постапување и управување, заедно со потребни за зајакнувањена домашната регулатива во поглед на неговата целосна имплементација.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Public Health Report (1996), Hospitals and Plastics: Dioxin Prevention and Medical Waste Incinerators, Vol. 3, July/August, 1996

Elliot P. et all. (1996), Cancer incidence near municipal solid waste incinerators in Great Britain, British Journal of Cancer, 73(5): 702-10

Stewart-Pinkham SM., (1998), The effect of ambient cadmium air pollution on the hair mineral content of children, The Science of the TE, 78:289-96

Takata T. (2003), Survey on the health effects of chronic exposure to dioxins and its accumulation on workers of a municipal solid waste incinerators, IH, 41(3):189-96

EPA – http://www.epa.gov/glnpo/.

Published
2016-02-08
How to Cite
Alili, A., Krstev, B., Krstev, A., Stamenov, G., & Stoilov, Z. (2016). Опасен медицински отпад – технологии за преработка, локации и потекло. Natural Resources and Technology, 9(9). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1287

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>