Постапки за згуснување на тиња

  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska
  • Boris Krstev
  • Blagoj Golomeov

Abstract

При пречистување на отпадните води се јавува голема количина натиња, која содржи висок процент на вода и материи кои на отпадната водаѝ даваат лош квалитет (суспендирани органски и неоргански материи,супстанци кои даваат непријатни мириси, бактерии и сл.).Високата содржина на вода во издвоената тиња доведува дозголемување на волуменот на тињата, што бара релативно големиобјекти за обработка на истата. Сето ова наложува потреба од примена напостапки за третирање на тињата со цел да се намали нејзиниот волумен,стабилизација на материите подложни на распаѓање и уништување напатогените микроорганизми и паразити.Во трудот се објаснети постапките за намалување на волуменот натињата, односно постапките за нејзина дехидратација.

Downloads

Download data is not yet available.

References

George Tchobanoglous, Franklin L. Burton, H. David Stensel (2004)

Wastewater Engineering, Treatment and Reuse, Fourth Edition.

Ljubisavljević, D., Đukić, A., Babić, B. (2004). Prečišćavanje otpadnih voda.

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

F. Berne, J. Cordonnier, Industrial Water Treatment, Gulf Publishing Company.

Published
2013-04-15
How to Cite
Golomeova, M., Zendelska, A., Krstev, B., & Golomeov, B. (2013). Постапки за згуснување на тиња. Natural Resources and Technology, 5(5). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/133

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>