Оскултација на дренажниот систем и системот на циклонирање на хидројаловиштето на рудник "Саса"- М. Каменица

  • Blagoj Golomeov
  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska

Abstract

Во овој труд се презентирани резултатите од техничкиот мониторинг– оскултација на дренажниот систем и работата на системот захидроциклонирање на Рудникот „Саса“ – М. Каменица за 2014 година.Ефикасното функционирање на овие системи е од посебно значењеза стабилноста на јаловишната брана. Уште повеќе, водата која прекудренажниот систем се испушта во околните водотеци може да има големовлијание врз животната средина. Поради сето ова, од посебно значење ередовното мониторирање и следење на присуството на ситни фракции вопесокот од кој се гради браната и квалитетот и квантитетот на водата којапреку дренажниот систем се испушта во околните водотеци.

References

. Елаборат за оскултација на браната на флотациското јаловиште на Рудникот „САСА“ – М. Каменица за 2014 година, Штип, февруари 2015

. Проект за оскултација на новото хидројаловиште на Рудник „Саса“ – М. Каменица, Штип, јануари 2008

. Изведбен проект за надвишување на хидројаловиште бр. 3 фаза II на Рудник „Саса“ ДООЕЛ – М. Каменица од кота 960 мнв до максимално можно ниво, за годишно производство од 900.000 t руда, Книга 1 – Одлагање на јаловината, Скопје, март 2011

. Анекс на Проектот за оскултација на хидројаловиште бр. 3 фаза 2 на Рудник „Саса“ – М. Каменица, Штип, март 2012

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>