Безбедносни аспекти од управување со конвенционална постројка за третман на отпадни води, согласно со законска регулатива во Р. Македонија

  • Anita Andreevska Mitrovska
  • Mirjana Golomeova
  • Daniela Nelepa

Abstract

Секојдневно расте загриженоста за зачувување на животната средина и современата законска регулатива на глобално ниво, исто како штосекојдневно расте и количината на отпадните води кои се акумулираатво колекторските системи на урбаните центри и се транспортираат допречистителните станици за отпадни води. Покрај зголемената грижаза квалитетот и квантитетот на водите, кои се испуштаат во околината,зајакнати се и законските мерки во однос на здравјето и безбедноста навработените. Во Република Македонија во тек се инвестиции во областа напречистителните станици за отпадни води и овој труд дава еден приказ напобарувањата од оперативна безбедност на постројките и технолошкителинии, најнапред од аспект на заштита на здравјето и животите навработените и населението.

Downloads

Download data is not yet available.

References

“Global Atlas of Excreta, Wasterwater sludge, and Biosolids Management: Moving Forward the Sustainable and Welcome Uses of a Global Recource “, UN-HABITAT, pp. 15-25, 2008.

“National Strategy for Water Management of the Repulic of Macedonia” Offical Gazette of the R. Macedonia, no. 87/08, 15/07/2008.

“Water Act of Republic of Macedonia”, Offical Gazette of the R. Macedonia, no. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 & 163/13, 2008-2013.

“Decrees on classification and categorization of watercourses, lakes, reservoirs and groundwaters”, Offical Gazette of the R. Macedonia, no. 18/99, 31/09/1999.

“Integrated Pollution Prevention and Control – Regerence Document on Best Available Techiques in Common Waste Water and Waste Gas Tretment / Management Systems in the Chemical Sector”, European Commission, pp.1-47, 53-166, 271-307, 2003

“Law for sanitary and health inspection of the Republic of Macedonia”, Official Gasette of the R.Macedonia, no. 71/06, 139/08, 88/10, 18/11 & 53/11, 2006-2011;

“Law for supply of drinking water and collection of urban wastewaters of the Republic of Macedonia”, Official Gasette of the R.Macedonia, no. 68/04, 28/06, 16/07 & 103/08, 2004-2008;

“Law on Safety and Healthy at Work of the Republic of Macedonia”, Official Gasette of the R.Macedonia, no. 92/07, 2007;

“Wastewater Treattment Plant Operation and Sewage Collection Systems – Safety Manual”, Kentucky Pubic Service Commission, USA;

N.J.Brown,“Health Hazard Manual: Wastewater Treatment Plant and Sewer Workers”, Cornell University ILR School, DigitalCommons@ ILR, 1997;

J. Maree “Important Safety Tips for Wastewater Treatment Plants” Reliable Plant, Workpalce Safety, www.reilableplant.com;

J. Shiver “The Link between Reliability and Safety” Reliable Plant, Maintenance and Reliability, Workpalce Safety, www.reilableplant.com;

E. J. Stikova,“Manual for Law on Safety and Health at Work”, Conference of Employers and Employers Union, Macedonian Association for OHS, Skopje, 2009.

Published
2016-02-08
How to Cite
Andreevska Mitrovska, A., Golomeova, M., & Nelepa, D. (2016). Безбедносни аспекти од управување со конвенционална постројка за третман на отпадни води, согласно со законска регулатива во Р. Македонија. Natural Resources and Technology, 9(9). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1286

Most read articles by the same author(s)