Контрола на миризби од отпадни води

  • Anita Andreevska Mitrovska
  • Mirjana Golomeova

Abstract

Системите за контрола на миризби кои потекнуваат од отпадни водиво колекторските канализациски системи, постројките за третман наотпадни води или пак од септичките јами се проектираат да се во состојба даги третираат миризливите гасови, како што се водород сулфид, амонијак,меркаптани, метиламини и други, присутни во гасовите емитирани одтечностите. Непријатните миризби денеска се третираат како големпроблем за животната средина на глобално ниво, со зголемени побарувањаза подобрување на контролата на миризбите емитирани од комуналните ииндустриските отпадни води. Непријатните миризби стануваат сѐ повеќенетолерантни за населението, а лошата миризба често е третирана какоиндикација со можни ризици по здравјето на луѓето. Развојот на новатасовремена ера и иновациите во новите и успешни технологии, опремаи знаења, поддржани со употреба на хемиски средства, ја подобруваат контролата на миризбите генерирани од отпадните води и решавање напроблемите поврзани со нив.

References

. “Global Atlas of Excreta, Wasterwater sludge, and Biosolids Management: Moving Forward the Sustainable and Welcome Uses of a Global Recource“, UN-HABITAT, pp. 15-25, 2008.

. J.Y. Cousteau, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cousteau.

. A. Poosti, “City of Los Angeles, Sewer Odor Control Master Plan”, Wastewater Engineering Services Division, Bureau of Sanitation, pp. 10-12, 2012.

. Odour Pro, Australia, Catalog, www.odours.com.au

. “Water Management, Wastewater purification” Rehau Polimer Splutions, Catalog, www.rehau.com

. Dz.Kerkez, “Wastewater Treatment Plants Odor Control” , University of Novi Sad, Department for Chemistry, Bio-chemistry and Environmental protection, pp.22-27, 2014

. Mozon, Hrvatska, Catalog, www.mozon.hr/vode

. “Venturi scrubber” WIkipwedia, 10/02/2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Venturi_scrubber.

. V. Harshman, P.E., T. Barnette, “Wastewater Odor Control: An Evaluation of Technologies”, W&WD, 2000

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)