Мерки за намалување на емисиите од стакленички гасови вo Македонија од управување со комунален отпад

  • Aleksandar Resavski
  • Blagoj Golomeov
  • Borce Vezenkov

Abstract

Со самиот развој и процесот на индустрализацијата се зголемува иколичеството на отпад, а со тоа се појавува и проблемот со собирaње идепонирање на комуналниот отпад. Зголемувањето на цврстиот отпад е и проблем што се јавува во нашето секојдневие, и тоа од еколошки,технолошки, урбанистички, градежни, санитарно-епидемиолошки,хидролошки, енергетски причини. Управувањето со цврстиот отпаде прашање на глобална загриженост, пред се, како резултат назголемувањето на урбаното население. Зголемувањето на обемот исложеноста на отпадот поверзани со модерната економија претставувасериозен ризик за екосистемите и здравјето на луѓето. Се проценува декасекоја година се собирира 11,2 милијарди тони цврст отпад од целиотсвет. И со неправилно управување со отпадот се доведува до загадувањедо воздухот, водата, почвата кои предизвикуаат инфекција и ширењена разни болести. За да се избегнат последиците, како решение би сеземало минимизирање на отпадот и негово користење во енергија какопрва опција, потоа преработка и рециклирање на отпадот како втораопција, а врз основа на тоа се создава и работни места. Управувањетосо отпадот е еден од поголемите и најсериозни еколошки проблеми воМакедонија. Денешната моментална ситуација на собирање, складирањеи управувањето со отпадот е неефеткивна и недоволна со пропишанитезаконски регулативи.

References

Државен завод за статистика на Р. Македонија ЖИВОТНА СРЕДИНА – ENVIRONMENT 2015

Министерство за животна средина http://www.moepp.gov.mk

Компаративна студија за управување со цврст отпад Македонија и Шведска Municipal waste management and greenhouse gases ETC/RWM

www.ipcc.ch

http://www3.epa.gov/climatechange/

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)