АКТИВЕН ТРЕТМАН НА РУДНИЧКИ ВОДИ

  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska
  • Blagoj Golomeov

Abstract

Во овој труд се презентирани технологиите за активен третман на руднички води, нивната примена, ефективност, трошоци и ограничувања. Изборот се прави во зависност од техничкиот и од економскиот фактор. Кај активниот третман, почетните трошоци може да бидат пониски отколку кај пасивниот, но бидејќи користат процеси кои се оперативно интензивни, вкупните трошоците за нив се поголеми, како резултат на трошоците за опрема, хемикалиите кои се применуваат и учеството на работната сила. Овој процес е долгорочен и претставува трајна обврска.

Клучни зборови: руднички води, активен третман, оксидација, неутрализација, флокулација, трошоци.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2018-12-25
How to Cite
Golomeova, M., Zendelska, A., & Golomeov, B. (2018). АКТИВЕН ТРЕТМАН НА РУДНИЧКИ ВОДИ. Natural Resources and Technology, 12(12), 69-76. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/2599

Most read articles by the same author(s)