ОСВРТ КОН ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКО – МОДЕЛИСКИ ПРИСТАПИ ПРИ ГЕОМЕХАНИЧКИ ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА

  • Zoran Panov
  • Vancho Adjiski
  • Afrodita Zendelska Faculty of Natural and Technical Sciences, University "Goce Delcev" Stip, Macedonia
  • Risto Popovski
  • Radmila Karanakova Stefanovska

Abstract

Во овој труд даден е пристап кон можна примена на математичко – моделски истражувања при геомеханички испитувања. При тоа, направени се конкретни геомеханички лабораториски испитувања на примерок на гранит. Потоа за овие испитувања, направено е математичко – моделски истражувања со цел замена моделирање на физичко – механичките истражувања. При тоа, лабораториски материјалот е здробен, класиран и пресметани се волуменската маса во природна и растресита состојба (по дробењето). Исто така, подготвен е 3D модел со реконструкција на слики од реалниот модел. Потоа, од овој 3D модел со примена на DEM (Discrete Element Method), направен е модел од честички (зрна) кои го заменуваат здробениот материјал и на кој се анализирани некои физичко – механички карактеристики. Со компаративна анализа е дефинирана разликата помеѓу реалните лабораториски и моделираните резултати.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-12-10
How to Cite
Panov, Z., Adjiski, V., Zendelska, A., Popovski, R., & Karanakova Stefanovska, R. (2020). ОСВРТ КОН ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКО – МОДЕЛИСКИ ПРИСТАПИ ПРИ ГЕОМЕХАНИЧКИ ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА. Natural Resources and Technology, 14(14), 27-38. https://doi.org/10.46763/NRT20140027p

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>