МЕРЕЊЕ НА МИРИЗБА СО СТАНДАРДНИ МЕТОДИ

  • Dejan Mirakovski
  • Marija Talevska Zhelcheska
  • Marija Hadzi-Nikolova
  • Afrodita Zendelska Faculty of Natural and Technical Sciences, University "Goce Delcev" Stip, Macedonia
Keywords: миризба, концентрација, олфактометрија, стандард, лабораториска, теренска.

Abstract

Влијанието на миризбата врз човекот може да има потенцијални негативни ефекти и да предизвика здравствени проблеми. Заради тоа е потребно мерење на миризбата и постоење на законска регулатива за гранични вредности на миризба. Научните методи за мерење на миризба се базираат врз интернационални стандарди од кои најупотребуван е стандардот EN13725 Квалитет на воздух – одредување на концентрација на миризба со динамичка олфактометрија од Европскиот Комитет за стандардизирање (СЕN). Најчест параметар на миризба кој се одредува при мерењето на миризба е концентрација на миризба која се одредува со користење на инструмент наречен олфактометар. Концентрацијата на миризба може да се мери во строго контролирани лабораториски услови со помош на тренирани оценувачи на миризба и тогаш станува збор за лабораториска (динамичка, одложена) олфактометрија или се мери директно на терен со теренска (директна) олфактометрија. Во овој труд се прикажани резултати од мерење на миризба на фарма, со директна олфактометрија.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-11-19
How to Cite
Mirakovski, D., Talevska Zhelcheska, M., Hadzi-Nikolova, M., & Zendelska, A. (2021). МЕРЕЊЕ НА МИРИЗБА СО СТАНДАРДНИ МЕТОДИ. Natural Resources and Technology, 15(2), 59-66. https://doi.org/10.46763/NRT21152059m

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>