Карактеризација на цврстиот комунален отпад

  • Borce Vezenkov
  • Blagoj Golomeov
  • Zoran Panov
  • Aleksandar Resavski

Abstract

Називот цврст комунален отпад (Municipal Solid Waste) е релативно нов во нашата терминологија. Тој претставува алтернатива на досегашнитеизрази како домашно ѓубре, јавен смет, комунален смет и сл. Во времена зголемен индустриско-технолошки развој, демографска експлозија,пренаселеност и интензивно темпо на човековиот живот доаѓа до енормнапродукција на ЦКО, како и зголемување на содржината на вештачки итешко разградливи материи во него. Природата веќе не е во состојба самада го разложи отпадот создаден од човековите активности, така што тојстанува сѐ поголема закана за човекот и неговата околина, бидејќи зафаќасѐ поголеми површини и ги загадува почвата, атмосферата, површинскитеи подземните води и биосферата.

References

Државен завод за статистика на Р. Македонија ЖИВОТНА СРЕДИНА – ENVIRONMENT 2015

Министерство за животна средина: http://www.moepp.gov.mk

John Pichtel (2009), Waste Management Practices (Municipal, Hazardous and Industrial), 105-126.

Document of the Word Bank-Sustainable Development Department Europe and Central Asia Region (ECSSD) (2011),

Solid Waste Management in Bulgaria, Croatia, Poland and Romania. A cross-country analysis of sector challinge towards EU harmonization.

National Plan for Waste Management (2009-2015) of the Republic of Macedonia (2009), 61.

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>