Имплементација на стандардот за безбедност и здравје при работа OHSAS 18001:2007 со пресметка на ризик на работно место ракувач со дизел утоваривач во јама во рудник „САСА“

  • Stojne Stoilovski
  • Zoran Panov
  • Dejan Mirakovski

Abstract

Рудникот за олово и цинк „САСА” е рудник со подземна експлоатација кој работи веќе педесетина години. Развојот на технологијата наоѓа сѐ поголема примена во рударските погони и јами, а рударските операции сеспуштаат сѐ повеќе во длабочина.Сето тоа придонесува штетните влијанија карактеристични заработните средини во подземната експлоатација да се зголемуваат. Но,без разлика дали се работи за работно место во јама или надвор, ситевработени во поголема или помала мера се изложени на некаква опасностили штетност.Поради тоа од огромна важност е да се направи добра процена наризик на работите места со цел навремено да се преземат сите неопходнимерки со цел да штетностите и опасностите врз вработените се сведат нанајмало можно ниво.Менаџирањето со ризик, реално ново но одговорно потребно научноподрачје, треба ризикот и можните деструктивни влијанија да ги согледа,прогнозира, предупреди, редуцира и минимизира. Неспорен факт е дека соризикот може и мора да се управува.Веројатноста на појавата на ризични настани со соодветни меркиможе да се намали до прифатливо ниво.

References

Прирачник за проценка на професионалниот ризик - проект на Меѓународната организација на трудот и Австриската агенција за развој.

Проценка на ризик на работно место спрема системот за управување со здравје и безбедност при работа OHSAS 18001:2007.

Водич за проценка на професионалниот ризик - ЈЗУ Републички завод за здравствена заштита, Скопје.

Драгољуб Јованович, Желјко Јованович, Данијел Илич - Современо рударско производство и неопходност за воведување на процена на ризик.

Прирачник за процена на ризик – Европска агенција за безбедност и здравје при работа.

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на вработени од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанци (Сл. весник на РМ, бр. 46/2010).

Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работен простор (Сл.весник на РМ, бр.154/2008).

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>