Можни ресурси за рециклирање од индустриски и електронски отпади со современи технологии

  • Marjan Popandonov
  • Dejan Krstev
  • Goran Popandonov
  • Aleksandar Krstev
  • Boris Krstev

Abstract

Рециклирањето на индустрискиот отпад и електронскиот отпадсе круцијален проблем во идните современи технологии ширум светот.Потребата за метали, развојот на индустриите и огромните потреби одметали за индустријата се предизвик при изнаоѓањето на технологии заупотребливи отпади за преработка и производство на метали и другиматеријали. Индустрискиот отпад (сите примероци на индустрискиотпади), особено електронскиот отпад, се можни и соодветни „суровиматеријали” за иднината. Во овој труд ќе бидат прикажани новите трендовии перспективи за повторна употреба на отпадните материјали како можниресурси за добивање и производство на корисни метали и материјали.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Видовиќ М. – Предавања од предметот Логистика на отпадни материјали и повратни средства, Сообраќаен факултет, Белград, 2006.

Душан Регодиќ – Логистика, Универзитет Сингидунум, Белград, 2010.

Раденовиќ М. , Живиќ Д. , Зариќ Ј. – Семинарски труд: Рециклажа на електронски отпад, Сообраќаен факултет, Белград, 2007.

Михајлов А. et al - „Англиско - српски речник на терминологија од областа на управувањето со отпадот“, ОБСЕ, Белград, 2004.

Crowe M. et al – „ Отпад од електрична е електронска опрема“ , Европска агенција за животна средина, Копенхаген, 2003.

www.cqm.rs

www.pcpress.rs

www.sk.rs

www.omoljcanin.net

www.danas.rs

www.b92.net

www.mku.rs

www.reciklaza.rs

www.sekopak.com

www.it-recykling.biz

www.vjesnik.hr

Published
2014-04-14
How to Cite
Popandonov, M., Krstev, D., Popandonov, G., Krstev, A., & Krstev, B. (2014). Можни ресурси за рециклирање од индустриски и електронски отпади со современи технологии. Natural Resources and Technology, 7(7). Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/826

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>