УПРАВУВАЊЕ СО ДЕВИЗНИОТ РИЗИК ВО МЕЃУНАРОДНОТО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

  • Ilija Gruevski

Abstract

Како и на сите други слободни пазари (слободно формирање на цената на предметот на тргување), така и на девизниот пазар постои реален ризик од промената на цената на девизите. Со договорите номнирани во странски платежни средства, фирмите се изложени на ризикот девизните курсеви да флуктуираат спротивно од очекувањата на економските субјекти, предизвикувајќи на тој начин негативни последици по однос на финансиското работење на компаниите кои партиципираат во меѓународната трговија. Затоа, учесниците на девизниот пазар мора да калкулираат со девизниот ризик, односно да управуваат со ризикот користејќи разни методи, средства, техники или инструменти за негово минимизирање или евентуално елиминирање.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-05-03
How to Cite
Gruevski, I. (2017). УПРАВУВАЊЕ СО ДЕВИЗНИОТ РИЗИК ВО МЕЃУНАРОДНОТО ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ. Yearbook - Faculty of Economics, 4(1), 145-160. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/1854

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>