ВЛИЈАНИЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА „ДОБРОВОЛНО” ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ВРЗ ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ

  • Emilija Miteva Kacarski
  • Kostadinka Cabuleva
Keywords: традиционални нецарински бариери, договор за „доброволно” ограничување на извозот.

Abstract

Традиционалните нецарински бариери претставуваат група од голем
број хетерогени видови нецарински бариери. Поради тоа, тешко е да се
опише содржината на овие бариери и да се изврши нивна класификација.
Опишувањето на секоја од поединечните мерки подразбира нејзино
дефинирање, графичко претставување и презентирање на методите и
постапките за нејзино мерење. Посебно значајна мерка од квантитативните
нецарински бариери претставува договорот за „доброволно” ограничување
на извозот. Овие ограничувања се доброволни само во смисла на нивното
самостојно администрирање и фактот дека се прифаќа помалото од две зла.
Во овој труд се развива теоретска рамка за ефектите на овој вид бариера.
Анализирани се различните ограничувања на извозот на автомобили меѓу
Британија и Јапонија за периодот 1973-1999 г.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berry, S., Levinsohn, J., Pakes, A. (1999), “Voluntary Export Restraints on
Automobiles: Evaluating a Trade Policy.” American Economic Review,
89
El-Agraa, A. M. (1995), “VERs as a Prominent Feature of Japanese Trade
Policy: their Rational, Costs and Benefits.” The World Economy, 18
Hariss, R. (1985), “Why Voluntary Export Restraints Are ‘Voluntary’.”
Canadian Journal of Economics,18
Krishna, K. (1989), “Trade Restrictions as Facilitating Practices.” Journal of
International Economics, 26
Parliamentary Papers (1980-81), The First Report of the Industry and Trade
Committee for the Session 1980-81: Government and Industry-to-
Industry Understanding Restricting Imports from Japan - Note by the
Department of Trade and Industry, H.C. Papers 109, 661-3.
Published
2020-12-09
How to Cite
Miteva Kacarski, E., & Cabuleva, K. (2020). ВЛИЈАНИЕТО НА ДОГОВОРОТ ЗА „ДОБРОВОЛНО” ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ ВРЗ ГЛОБАЛНИТЕ ТРГОВСКИ ТЕКОВИ. Yearbook - Faculty of Economics, 5(1), 63-70. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3809

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>