ПРИМЕНА НА ОДРЕДЕНИ ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ НА ХИПОТЕТИЧЕН ПРИМЕР

  • Ljupka Tasevska
  • Ilija Gruevski
Keywords: управување со залихи, оптимално ниво, вишок и кусок на залихи, економска големина на порачките, коефициенти на ефикасност

Abstract

Управувањето со залихите е интегрален дел на управувањето со обртните средства. Цел на управувањето со залихите е одржување на оптимално ниво на залихи во компанијата. Надминувањето на оваа ниво може да предизвика премногу трошоци за чување и одржување, а од друга страна кусок на залиха може да го стопира или задоцни производствениот процес. Управувањето со залихите мора да се базира на рационална екомонска cost benefit анализа. Доколку бенефитот од залихите е поголем од трошоците, тогаш е разумно команијата да ги чува залихите. Има голем број проблеми при одредување на економски оптималното ниво и за тоа како да се конвертираат или елиминираат сите релевантни вишоци или кусоци на залихите. Утврдувањето на економската количина на порачка (EOQ) и моментот на чување на нарачката е друг проблем кој е познат за овој менаџмент. На крај пресметката и анализата на коефициентите за ефикасноста на залихите го затвора прашањето за овој вид проблем. Предмет на овој труд се залихите како дел од тековните обртни средства. Примарна цел е презентирање на некои проблеми кои се познати во управувањто на залихите, како и да се елаборираат и објаснат некои можни и релевантни решенија.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Б. Трајкоски. Г. Трајкоска: „Управување со обртните средства“, Економски факултет - Прилеп, 1999 година
Б. Трајкоски. Г . Трајкоска: „Деловни финансии со финансиски менаџмент“, Економски факултет – Прилеп, 1997 година
D-г Radivoj Tepsic: ”Obгtna sredstva”. lnformatoг-Zagгeb, 1974 godiпa
D-г Огаgап KrauIIja: “Poslovпe finansije”, Sesto izdanje, Beograd, 1994
R. Hunt , Ch. Williams апd G. Donaldson: ‘’Basic Bussiness Finaпce“, Homevvood llliпois. 1971
Наташа Петрова: „Проблеми на управувањето со залихите на претпријатието“
Published
2020-12-13
How to Cite
Tasevska, L., & Gruevski, I. (2020). ПРИМЕНА НА ОДРЕДЕНИ ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАЛИХИ НА ХИПОТЕТИЧЕН ПРИМЕР. Yearbook - Faculty of Economics, 13(1), 181-201. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3886

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>