ПАЗАРНИОТ РИЗИК И ПРИНОС КАКО ОСНОВНИ ТЕОРЕТСКИ ФУНДАМЕНТИ НА МОДЕЛОТ САРМ

  • Nadica Petreska
  • Ilija Gruevski
Keywords: пазарен ризик, стапка на принос, систематски ризик, портфолио на хартии од вредност, модел на вреднување на капиталното средство – САРМ и сл.

Abstract

Целта на овој стручен труд е да се направи преглед на теоретскиот фундамент кој му претходи на моделот на вреднување на капиталното средство, а тоа е концептот на пазарниот ризик и принос. Во негови рамки, накратко, ќе се разгледаат прашањата кои се блиски до истоимената проблематика, како што се на пример ефикасноста на финансиските пазари, арбитражната ефикасност и изборот на инвеститорот, потоа ќе следат прашањата за алфа ризикот, бета ризикот, систематскиот ризик, несистематскиот ризик, понатаму, го претставуваме накратко и од свој агол, моделот на вреднување на капиталното средство или како што оригинално се нарекува во англиската терминологија Сapital Аsset Рricing Мodel– CAPM, за да на крај се даде еден критички осврт на овој популарен модел преку прегледот на детектираните проблеми од страна на стручната литаратура. Притоа, како што ќе се види од понатамошните излагања, очекуваниот принос што го бара инвеститорот произлегува од ризикот кој одредена хартија од вредност го додава на целокупното портфолио, што впрочем е експлицитно содржано во самиот модел на САРМ. Како методи што ќе се користат при истражувањето на предметов ќе се употребуваат сите расположливи методи на научноистражувачката методолoгија, а најчесто тоа ќе бидат математичкиот и статистичкиот метод. Притоа, како облик на претставување на сознанијата ќе биде застапен графиконот, а можно е и користење на одредени хипотетички примери во насока на подобра илустрација на теоретските концепти.

Downloads

Download data is not yet available.

References

• Baker, М.; Bradley, B.; Wurgler, J. "Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the LowVolatility Anomaly". Financial Analysts Journal. 67, 2012.
• Breeden, Douglas. "An intertemporal asset pricing model with stochastic consumption and investment opportunities". Journal of Financial Economics. 7, 1979.
• Campbell, J.; Vicera, M. "Strategic Asset Allocation: Portfolio Choice for Long Term Investors". Clarendon Lectures in Economics, 2002.
• Daniel, Kent D., Hirshleifer, D.; Subrahmanyam, А. "Overconfidence, Arbitrage, and Equilibrium Asset Pricing". Journal of Finance. 56 (3), 2001.
• Elton, E. J.; Gruber, M. J.; Brown, S. J.; Goetzmann, W. N. “Modern portfolio theory and investment analysis”. John Wiley & Sons, 2009.
• Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds". Journal of Financial Economics. 33 (1): 3–56., 1993 • Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. "The Cross-Section of Expected Stock Returns". Journal of Finance. 47 (2):, 1992.
• Fama, Eugene F; French, Kenneth R. "The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence". Journal of Economic Perspectives. 18 (3), 2004.
• French, Craig W. "The Treynor Capital Asset Pricing Model". Journal of Investment Management. 1 (2), 2003.
• James C. van Horne, “Financial Management”, 9-th edition, 1993.
• Jovanovic, Franck, "Bachelier: Not the forgotten forerunner he has been depicted as. An analysis of the dissemination of Louis Bachelier's work in economics". The European Journal of the History of Economic Thought, 2012.
• Merton, R.C. "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model". Econometrica. 41 (5):, 1973.
• Roll, R. "A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests". Journal of Financial Economics. 4:, 1977
• Samuelson, Paul, "Proof That Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly". Industrial Management Review, 1965
• Shefrin, H.; Statman, M. "Behavioral Portfolio Theory". Journal of Financial and Quantitative Analysis. 35 (2):, 2000.
Published
2020-12-13
How to Cite
Petreska, N., & Gruevski, I. (2020). ПАЗАРНИОТ РИЗИК И ПРИНОС КАКО ОСНОВНИ ТЕОРЕТСКИ ФУНДАМЕНТИ НА МОДЕЛОТ САРМ . Yearbook - Faculty of Economics, 14(1), 125-144. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3898

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>