УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, СО ОСВРТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

  • Borce Mustenikov
  • Trajko Miceski
Keywords: полициски службеник, интервју, менторство, обука, вработување, кандидат.

Abstract

Управувањето со човечките ресурси како научна дисциплина се изразува преку процесот на привлекување, развивање и одржување на кадрите, а со цел да се обезбедат поефективни и поефикасни кадри. Конкуренцијата на пазарот на труд е огромна и веќе најдобрите кандидати сами си ја избираат работата и работодавците, а не обратно. Затоа правилниот избор на кадри е од големо значење. Создавањето квалитетни кадри не е така лесна и едноставна работа. Кога се работи за кадри во МВР, да се изгради една индивидуа во врвен професионалец со сите потребни компетенции, потребно е едукација, да се вложи многу време, средства, труд, бидејќи преку ноќ не може да се создаде таков кадар. Треба да се има предвид фактот дака преку процесот на планирање како дел од управувањето со човечките ресурси мора стратешки да се предвиди колку кадри по различни основи (старосна пензија, смрт, доброволно заминување или отпуштање од работа, и сл.) ќе го напуштат МВР и тоа за неколку години, однапред плански, со цел да не дојде до недостиг на кадри, бидејќи како што е предходно појаснето, кадар во МВР не се создава за еден, два или само неколку месеци, туку напротив, потребно е планирање неколку години наназад, со цел овие кадри да се едуцираат и да ја совладаат теоретската и практичната настава-обука и да се стекнат со доволно искуство за извршување на задачите.

Downloads

Download data is not yet available.

References

- Бојаџиоски, Д. и Ефтимов, Љ. (2009), Менаџмент на човечките ресурси. Економски Факултет – Скопје, 20;
- Cook, D. S., Ferris, G. R. (1989). Strategic human resurce management in Industites Experiencing Decline, Humane resurse Management, Vol. 25;
- Gratton L. (1998), The New Rules of HR Strategy, HR Focus;
- Fisher, C. D. (1993), Human resurce Management, Houghton Mifflin Companui;
- Judy, R. W. аnd D’Amico, C. (1997), Workforce 2020: Work and Workers in the 21st Century. Indianapolis: Hudson Institute;
- King, A. W., Fowler, S. W. & Zeithaml, C. P. (2001), Managing organizational competencies for competitive advantage: The middle managementedge. Academy of Management Executive, 15(2);
- Мицевски, Т. (2009), Менаџмент на човечки ресурси. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип; - Министерство за внатрешни работи (2018). Органограм. Преземено на 4 мај 2018г. http://www.mvr.gov.mk;
- Ragburam, S. and Arvey, R. (1994), Business Strategy Links with Staffing and Training Practices, Human Resource Planning 17(1994);
- Rousseau, D. (1995), Psychological Contracts in Organizations, Thousand Ouks, CA: Sage;
- Siber, F. (1999), Management ljudski potencijala. Zagreb: Golden marketing;
- U. S. Equal Employment Opportunity Commission (1974), Affirmative Action and Equal Employment. Washington, DC: U. S. Government Printing Office;
- Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K. & Kochhar, R. (2001), Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management Journal, 44;
- Правилник за обука во Министерството за внатрешни работи (Службен весник на РМ, бр. 42/2015).
Published
2020-12-20
How to Cite
Mustenikov, B., & Miceski, T. (2020). УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ, СО ОСВРТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ. Yearbook - Faculty of Economics, 15(1), 25-41. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3903