ВРЕМЕТО, ТРОШОЦИТЕ И ПЕРФОРМАНСИТЕ – РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ ВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ

  • Elinica Sofijanova
  • Ilija Gruevski
Keywords: Проект, постигнување на цели за време, трошоци и перформанси, планирање, контролирање, ризик.

Abstract

Организацијата, планирањето и контролата на еден проект е потребно да се постигне завршување на време, во рамките на трошоците и на потребното ниво на изведба. управувањето со проекти е за поставување и потоа постигнување на цели за време, трошоци и перформанси. Сѐ повеќе, авторите ја воведуваат безбедносната варијабла, која станува сè поважна како резултат на зголемувањето на законските одредби за здравје и безбедност. Некои автори, исто така, ја воведуваат променливата на ризик, бидејќи економската неопходност сѐ повеќе ги насочува проектите кон држави со повисок ризик. Процесите и вештините за планирање и контрола за да се заврши проект со користење на ресурси на проектот подразбираат истовремено совпаѓање или подобрување на ограничувањата на време, цена, квалитет и безбедност на прифатливо ниво на ризик. Значи, менаџирањето со проектот подразбира планирање, спроведување и завршување на проект во утврдени граници. Овие граници обично се однесуваат на времето, трошоците и перформансите и сѐ повеќе со безбедноста и ризикот.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Armstrong, Michel, Full Managerial Knowledge-Managed Lied and Saum, Zagreb, MEP CONSULT, 2001;
2. Acllriegel, D., Slozum, J., Nododman, R., Behavyor Organizing Committee, Eighth Edition, South-Newcastle, Colleague Publishing, Cincinnati, Ohio, 1998;
3. Buchanan, David and Huizzinski Andrzej, Organisation Behviu-an Nontroduction The Third, Prentie Hall Eurpe, 1997;
4. Buellens, Kreutner, Kinitski, Organizational Behavior in Organization, McGraw Hill, 2002;
5. Drucker, F. Peter, Management, Pan Books Ltd., London, 1977;
6. Божинов, М. Ј., М. Живковиќ, Т. Цветковски, Организациско понашање, Мегатренд - универзитет применјених наука, Београд, 2003;
7. Göranberg, Jerald, Barrol, A. Robert, Behavyor in organization, Panteley Hall, 1989;
8. Франческо, М. Социјално-психолошки чиниоци стила руковоџења у предузечу, Докторска дисертација, Универзитет - Нови Сад, 2000;
9. Hamleton, Blanchard, Herssey, Center for Leadership Styles, San Francisco, 1978;
10. Likert, P, The human organization: It’s management and money, New York: McGraw-Hill;
11. Paul, Herssey, Kenneth, H. Blancchard, Management of the Behavior-Utilring Human Resource Center, Firth Edithion, Prentice Hall, Englewood Clyffs, Nye Jersey, 1988;
12. Софијанова, Е., Неконтролирана конфликтност во организациското однесување, Бигос, Киро Дандаро-Битола, 2005;
13. Шуклев, Бобек, Менаџмент лексикон, Завод за унапредување на стопанството на Република Македонија, Скопје, 1993.
Published
2020-12-20
How to Cite
Sofijanova, E., & Gruevski, I. (2020). ВРЕМЕТО, ТРОШОЦИТЕ И ПЕРФОРМАНСИТЕ – РЕЛЕВАНТНИ СИСТЕМИ ВО МЕНАЏИРАЊЕ СО ПРОЕКТИ . Yearbook - Faculty of Economics, 21(1), 15-20. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3925

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>