СИГНАЛИЗИРАЧКИОТ ЕФЕКТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИВИДЕНДИ

  • Nadica Petreska
  • Ilija Gruevski
  • Stevan Gaber
Keywords: Сигнализирачки ефект на дивидендата, абнормална стапка на принос, аутлајер, акција, пазар на капитал, дескриптивна статистика, графички плот, итн.

Abstract

Целта на истражувањето во овој труд е да се детектира сигнализирачкиот ефект кој евентуално го генерира најавата за исплата на дивиденда во македонските компании кои го претставуваат официјалниот пазар на капитал. Користениот методолошки пристап се состои од утврдување на присуството на т.н. абнормални (натпросечни) стапки на принос на анализираните акции во перидот пред и после најавата за исплата на дивиденда. Тоа е постигнато преку идентификација на т.н. аутлајери во временските серии на дневните стапки на принос во временскиот хоризонт од +/- 10 дена од датумот на објава на одлуката за исплата на дивиденда. Со помош на дескриптивна статистика се утврдија само 3 абнормални стапки на принос и тоа кај АД Стопанска банка, АД Алкалоид и АД Комерцијална банка. Спротивно на рационалните очекувања, тие беа негативни и со релативно задоцнет ефект без значајна инсајдерска содржина. Анализата покажа дека домашните дивиденди не создаваат значајни сигнализирачки ефекти и не придонесуваат за унапредување на ефикасноста на македонскиот пазар на капитал.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Al-Malkawi, H. A., Rafferty, M., Pillai, R., “Dividend Policy: A Review of Theories and Empirical Evidence”, International Bulletin of Business Administration, EuroJournals, Inc. 2010;
2. Arnold, G. “Corporate financial management” (3. ed.). Harlow [u.a.]: Financial Times/ Prentice Hall, 2005;
3. Choong, J., “Powerful forecasting with MS excel”, An interactive electronic book;
4. Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. “Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds”. Journal of Financial Economics, 1993;
5. Fama, Eugene F.; French, Kenneth R. “The Cross-Section of Expected Stock Returns”. Journal of Finance, 1992;
6. http://blog.excelmasterseries.com;
7. http://www.real-statistics.com;
8. http://www.xlpert.com;
9. Introduction to time series regression and forecasting, www.ssc.upenn.edu., teaching slides;
10. Lipson, M. L., Maquieira, C. P., William, M., “Dividend Initiations and Earnings Surprises”, Financial Management, 1998;
11. Markowitz, Harry M., “The early history of portfolio theory: 1600–1960”, Financial Analysts Journal, Vol. 55, No. 4, 1999;
12. Miller, M. H., Modigliani, F., “Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares”, Journal of Business, 1961;
13. Ogunc, A. K., Hill, R. C., “Using Excel for Principles of Econometrics, Third edition”, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2007;
14. Shefrin, H.; Statman, M., “Behavioral Portfolio Theory”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000;
15. Shefrin, H.; Statman, M., “Behavioral Portfolio Theory”. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2000;
16. Soter, D., Eugene, B., Paul, E., “The Dividend Cut Heard’ Round The World: The Case of FPL”, Journal of Applied Corporate Finance, 1996;
17. Tsay, R. S., “Analysis of financial time series”, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2005;
18. Wikipedia.com;
19. Годишен изештај на АД Македонска берза.
Published
2020-12-20
How to Cite
Petreska, N., Gruevski, I., & Gaber, S. (2020). СИГНАЛИЗИРАЧКИОТ ЕФЕКТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДИВИДЕНДИ . Yearbook - Faculty of Economics, 21(1), 29-35. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3928

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>