Начело на недискриминација - забрана на дискриминацијата

  • Vojo Belovski

Abstract

Прашањето за дискриминацијата, поточно забраната на дискриминација, во сите нејзини видови и појавни облици и манифестации се наметнува, во поново време, со сета тежина, сериозност и актуелност,посебно во легислативата, медиумите, невладините организации и во јурисдикцијата. Основните активности на Меѓународната организација на трудот(МОТ) се темелат на принципите на еднаквост, недискриминација и намалување на сиромаштијата. Повеќето конвенции, декларации, резолуции, повелби, директиви и други меѓународни акти, донесени од МОТ, ООН, Европскиот парламент, Советот на Европа и законите на одделни земји на Европската унија одат во прилог на сериозниот пристап кон овој перманентно присутен и акутен проблем.

Published
2013-04-16