ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАКТИКА: НОВИ ИСТРАЖУВАЊА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ПРАКТИКА

  • Снежана Мирасчиева
  • Даниела Коцева

Abstract

Иако денес, во времето на интернетот, знаењето е подостапно отколку порано, факт е дека денес знаењето, повеќе од било кога, станува капитал кој не се користи. Причина за тоа е продолжената доминација на формалното образование во однос на образованието низ практика. Некогаш строго одвоени, денес науката и технологијата се повеќе се упатени една на друга. Уште повеќе што соработката меѓу производствените и образовните институции, што не е новина, расте паралелно со степенот на развиеност на државата. Факт е дека учењето има исклучително важно значење во животот на секоја индивидуа, институција и национална економија. Тоа е причина поради која се зголемува бројот на млади луѓе кои завршуваат факултети и на тој начин стекнуваат теоретско знаење од одредена област. Во суштина, сите иновативни методи на учење се насочени кон два клучни аспекта: теорија и практика. Исто така, факт е дека главната цел на образовниот систем е да обезбеди услови и можности на младите луѓе да станат корисни членови на заедницата кои ќе создаваат нови вредности. Тоа најдобро може да се обезбеди со практичната настава во која ќе решаваат конкретни проблеми и ќе се соочуваат со предизвиците кои ги чекаат. Во трудот ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето кога и како да се оспособат младите за примена на знаењата, што е значаен придонес во унапредувањето на воспитно-образовната практика.

Published
2019-01-29