Поетот се раѓа - говорникот се создава

  • Danica Gavrilovska Atanasovska

Abstract

Културата на говорот, односно јазичната култура многу често се споредува со реториката, ораторството, говорништвото. Во поимот култура на говорот можеме да препознаеме говор кој е во согласност со стандардната јазична норма, стандардниот јазик или, пак, целокупната култура на некој поединец, манифестирана преку неговиот јазичен израз, што значи дека јазичниот израз треба да биде богат, негуван, убав, релјефен... Во дефинирањето на поимот се оди дотаму што може да означува и не само добро познавање на својот мајчин јазик, туку и на други јазици.

References

Минова Ѓуркова, Лилјана: Стилистика, Магор, Скопје, 2003

Пандев, Димитар - предавања 2009 г., Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.

Аристотел: Реторика, Плато, Београд, 2000.

Васиќ В.: Вештина говорења, БИГЗ, Београд, 1980.

Published
2013-04-17