Современи тенденции во развојот на интелектуалното воспитание

  • Emilija Petrova Gjorgjeva

Abstract

Современите трендови и тенденции во развојот на интелектуалното воспитание во центарот на вниманието ги ставаат ученикот и наставникот. Во таа смисла, основно прашање кое се поставува е: како да се надмине состојбата во образованието која е насочена кон меморирање и помнење на факти и податоци од страна на учениците, а да се дојде до една поинаква ситуација во која ученикот ќе учи со откривање, истражување. Пред сè, се мисли на надминување на пасивната позиција на ученикот во наставниот процес и давање предност на активната улога на ученикот во воспитно-образовниот процес. Таа активна позиција претпоставува самостојно стекнување знаења, планирање, организирање и реализирање на сопствените активности. Освен улогата на ученикот, потребно е да се измени и улогата на наставникот. Имено, од дистрибутер на знаења тој треба да добие улога на водач и насочувач на наставата.

References

Џ. Мурати, Прилози за образованието, наставата и училиштето, Просветно дело, Скопје,1996.

Б. Лакинска, Самостојната работа на ученикот во наставата, АД Печатница „Даскал Камче“, Кавадарци, 1996.

А. Дамјановски, Ученикот во наставата, Просветно дело, Скопје, 1990.

Ј. Ѓорѓевиќ, Настава и учење у савременој школи, Учитељски факултет, Београд, 2000.

М. Милотиевиќ, Дидактика, Научна књига, Учитељски факултет, Београд, 2000.

К. Камберски, Предучилишното и основното воспитание и образование во Р. Македонија, Филозофски факултет, Институт за

педагогија, Скопје, 2000.

Published
2013-04-17