Три методи за учење на новите генерации

  • Snezana Kirova University "Goce Delcev"Stip R. Macedonia
  • Dragana Kuzmanovska University "Goce Delcev"Stip R. Macedonia
  • Biljana Petkovska University "Goce Delcev"Stip R. Macedonia

Abstract

Денешново време е време на брзи и се поголеми промени во секој домен на животот, па така и образованието не е исклучок.

Кога станува збор за промени многумина од нас не се секогаш чувствуваат подготвени за промени. Речиси сите од нас најудобно се чувствуваме со секојдневните навики и постапки. Понекогаш промените ги доживуваме како закана, иако тие, исто така, можат да бидат возбудливи и да отворат нови можности за нас, наставниците. Во трудов ќе се зборува за и ќе се потенцираат поволностите од воведување на промени во образовниот процес. Кога зборуваме за промени мислиме на усогласување на истите со потребите на новите генерации ученици кои не се вклопуваат во традиционалниот образовен процес и за кои е неминовно воведување на новини. Иако денес образованието подлежи на многубројни промени кои се однесуваат на наставниот план и програма, на наставата и учењето, на училницата, на оценувањето и на технологијата, ние сакаме да зборуваме за нивното приспособување кон новите генерации на ученици.

Author Biographies

Snezana Kirova, University "Goce Delcev"Stip R. Macedonia

Senior lecturer of English language

Faculty of Philology

Department of English Language and Literature

Dragana Kuzmanovska, University "Goce Delcev"Stip R. Macedonia

Lecturer of German language

Faculty of Philology

Department of German Language and Literature

Biljana Petkovska, University "Goce Delcev"Stip R. Macedonia

Lecturer of English language

Faculty of Philology

Department of English Language and Literature

References

Атанасоска Т, Петрова Ѓорѓева Е. (2006). Општа педагогија. Факултет за учители Битола, Битола. ISBN 9989-100-09-8. стр.164.

Atherton, J. S. (2009). Learning and Teaching; Piaget's developmental theory. Преземено од http://www.learningandteaching.info/learning/piaget.htm

Blaslov,Z. (2004). Veza izmegu skolskog kurikuluma i kritickog mislenja,Skola bez slabih ucenika , Filozofski Fakultet, Pula. str. 605

Vrhovac, Y. (1993). U potrazi za zadovoljnim učiteljem stranoga jezika. U M. Andrijašević, Y. Vrhovac (ur.) Trenutak sadašnjosti u učenju jezika, zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.

Published
2014-11-21