Испитување на честичките (пм-10) од Кавадарци и село Возарци, Република Македонија, користејќи електронски микроскоп (SEM)

  • Ivan Boev

Abstract

Во трудот се прикажани резултатите што се добиени со анализа начестичките ПМ-10 со примена на скенинг електронската микроскопија одреонот на градот Кавадарци во текот на ноември 2014 година. Добиенитерезултати во основа укажуваат на фактот дека честичките ПМ-10 вонајголем број имаат литогено потекло, односно утврдениот минераленсостав укажува на фактот дека честичките во најголем број потекнуваатод локалниот геолошки склоп. Само во еден примерок беше утврденоприсуство на антропогени честички кои можат да се поврзат со работатана металургискиот комбинат за производство на фероникел, кој е лоциранво непосредна близина на истражуваниот регион.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
BOEV, Ivan. Испитување на честичките (пм-10) од Кавадарци и село Возарци, Република Македонија, користејќи електронски микроскоп (SEM). Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1281>. Date accessed: 04 june 2020.

Most read articles by the same author(s)