Споредба на алгоритми за класификација

  • Mirjana Kocaleva Computer Science Faculty, Goce Delcev University, Stip, Republic of Macedonia
  • Cveta Martinovska - Bande

Abstract

Денес бројот на нови технологии секојдневно расте. Податочното рударење е една од поновите технологии која се уште е актуелна за проучување. За таа цел во овој труд прво ги разгледуваме податочното рударење и класификацијата, а потоа се задржуваме на дрвата за одлучување како еден од начините за имплементација на класификацијата. Исто така ги разгледуваме перформансите на алгоритмите за градење на дрва за одлучување, како и ентропијата, Gini коефициентот, грешката при класификација, прецизност и recall, ROC криви... Понатаму, правиме споредба на едни од најпознатите алгоритми за класификација и ги презентираме резултатите добиени со примена на ID3 и J48 алгоритмите (Ј48 и Ј48 graft) на наша база на податоци. Заклучуваме дека најдобри предвидувања се добиваат со употреба на Ј48 алгоритмот кога користиме 10-fold cross-validation и со употреба на ID3 кога користиме training set.

Published
May 11, 2017
How to Cite
KOCALEVA, Mirjana; MARTINOVSKA - BANDE, Cveta. Споредба на алгоритми за класификација. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 27-36, may 2017. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/1802>. Date accessed: 02 july 2020.

Most read articles by the same author(s)