УТАУТ и нејзината примена во образовна средина: преглед на состојбата

  • Mirjana Kocaleva
  • Igor Stojanovik
  • Zoran Zdravev

Abstract

Информатичките и комуникациските технологии (ИКТ) имаат потенцијал да ги подобрат сите аспекти на нашиот општествен, економски и културен живот. Воведувањето на ИКТ во универзитетите како високообразовни установи, јасно го менува начинот на кој образованието се спроведува. Но, колку што е важно воведувањето, толку е важно и прифаќањето на новите ИКТ. За таа цел ќе ја употребиме унифицираната теорија за прифаќање и употреба на технологијата (УТАУТ) со која ќе се објасни намерата на корисникот да користи информациони системи и последователно да го следи однесувањето од нивното користење.

Во трудов е опишан моделот УТАУТ и факторите кои влијаат на него, како и неговата модификација со текот на времето. Понатаму се дадени примери за примената на УТАУТ во различни средини. И на крај, во заклучокот наведуваме зошто прифаќањето на ИКТ е задолжително и што треба да се преземе за да се прифати една нова технологија.

Published
Jun 3, 2014
How to Cite
KOCALEVA, Mirjana; STOJANOVIK, Igor; ZDRAVEV, Zoran. УТАУТ и нејзината примена во образовна средина: преглед на состојбата. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp. 95-102, june 2014. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/813>. Date accessed: 12 aug. 2020.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>