Модел на прифаќање и употреба на репозиториумот наменет за наставниот кадар при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип

  • Mirjana Kocaleva
  • Igor Stojanovik
  • Zoran Zdravev

Abstract

Секојдневно сме изложени на употребата на интернетот во сите сфери на нашето живеење. Па така, неговата примена е важна и во процесот на образованието. Политиката на Универзитетот „Гоце Делчев“ е да се има највисок степен на користење на интернетот во сите сегменти на управувањето, администрирањето и наставата. За таа цел спроведен е проект за зголемување на веб видливоста на Универзитетот „Гоце Делчев“ со помош на интернетот. Како важен дел од тој проект е воведувањето на репозиториумот во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“, кој е и тема на нашето истражување.

Во трудов е опишан проектот за зголемување на веб видливоста на Универзитетот „Гоце Делчев“ и воведувањето на репозиториумот како важен дел од тој проект. Понатаму во трудот е даден приказ на резултатите од анкетата спроведена за употребата и прифатеноста на репозиториумот од страна на наставниот кадар при Универзитетот „Гоце Делчев“,  со примена на УТАУТ теоријата. И за крај, во заклучокот, ја дефинираме важноста од успешната употреба на репозиториумот и ефектот на факторите на УТАУТ теоријата.

References

Akbar, F. (2013). What affects students’ acceptance and use of technology? Dietrich College Honors Theses - Carnegie Mellon University.

Boonchai Kijsanayotina, Supasit Pannarunothaib, Stuart M. Speediec. (2009). Factors influencing health information technology adoption in Thailand’s community health centers: Applying the UTAUT model. International journal of medical informatics, 404–416.

Carmen C. Lewis, Cherie E. Fretwell, Jim Ryan, James B. Parham. (2013). Faculty Use of Established and Emerging Technologies in Higher Education: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Perspective. International Journal of Higher Education, 22-34.

Héctor San Martín, Ángel Herrero. (2012). Influence of the user’s psychological factors on the online purchase intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT framework. Tourism Management, 341-350.

Mirjana Kocaleva, Igor Stojanovic, Zoran Zdravev. (2014). UTAUT and its application in an educational environment: State-of-the-Art. Yearbook 2013 - Faculty of Computer Science, 2 (2). pp. 95-102. ISSN 1857- 8691

Mirjana Kocaleva, Igor Stojanovic, Zoran Zdravev. (2014). Research on UTAUT Application in Higher Education Institutions. ITRO 2014, 27 June 2014, Zrenjanin, Serbia.

Mohammed Alshehri, Steve Drew, Rayed AlGhamdi. (2012). Analusis of citizens' acceptance for e-government services: Applying the UTAUT model . IADIS International Conferences Theory and Practice in Modern Computing and Internet Applications and Research.

Viswanath Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon B. Davis, Fred D. Davis. (2003). USER ACCEPTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY: TOWARD A UNIFIED VIEW. MIS Quarterly, 425-478.

Viswanath Venkatesh, Tracy A. Sykes, Xiaojun Zhang. (2011). ‘Just What the Doctor Ordered’: A Revised UTAUT for EMR System Adoption and Use by Doctors. 44th Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10.

Published
2015-05-19

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>