УТАУТ и нејзината примена во образовна средина: преглед на состојбата

  • Mirjana Kocaleva
  • Igor Stojanovik
  • Zoran Zdravev

Abstract

Информатичките и комуникациските технологии (ИКТ) имаат потенцијал да ги подобрат сите аспекти на нашиот општествен, економски и културен живот. Воведувањето на ИКТ во универзитетите како високообразовни установи, јасно го менува начинот на кој образованието се спроведува. Но, колку што е важно воведувањето, толку е важно и прифаќањето на новите ИКТ. За таа цел ќе ја употребиме унифицираната теорија за прифаќање и употреба на технологијата (УТАУТ) со која ќе се објасни намерата на корисникот да користи информациони системи и последователно да го следи однесувањето од нивното користење.

Во трудов е опишан моделот УТАУТ и факторите кои влијаат на него, како и неговата модификација со текот на времето. Понатаму се дадени примери за примената на УТАУТ во различни средини. И на крај, во заклучокот наведуваме зошто прифаќањето на ИКТ е задолжително и што треба да се преземе за да се прифати една нова технологија.

References

Carmen C. Lewis, Cherie E. Fretwell, Jim Ryan, James B. Parham. (2013). Faculty Use of Established and Emerging Technologies in Higher Education: A Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Perspective. International Journal of Higher Education, 22-34.

Dapper, G. (n.d.). User acceptance of Enterprise 2.0 - A case study at an internationally operating private bank.

Il Im, Seongtae Hong, Myung Soo Kang. (2011). An international comparison of technology adoption Testing the UTAUT model. Information & Management, 48, 1-8

Lemuria Carter, Ludwig Christian Shaupp, Jeffrey Hobbs, Ronald Campbell. (2011). The role of security and trust in the adoption of online tax filing. Emerald, 303-318

Mike Wade, Scott Schneberger. (2005, September 30). Retrieved from The Theories Used in IS Research : http://www.istheory.yorku.ca/УТАУТ.htm

Oye N. D., A.Iahad N., Ab.Rahim N. (2012). Acceptance and Usage of ICT by University Academicians Using УТАУТ Model: A Case Study of University of Port Harcourt, Nigeria. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 81-89

N.D. Oye, N. A. Iahad, Zairah Ab. Rabin. (2011). A Model of ICT Acceptance and Use for Teachers in Higher Education Institutions. International Journal of Computer Science & Communication Networks, 22-40.

Ton A.M.Spil, Roel W.Schuring. (2006). E-Health Systems: Diffusion and use: The inovation, the user and the use IT model. Hershey, London, Melbourne, Singapore: Idea Group.

Venkatesh, V. (n.d.). Walton college of business. Retrieved from Theoretical Models: http://www.vvenkatesh.com/organizations/Theoretical_Models.asp#УТАУТ

Viswanath Venkatesh, James Y. L. Thong, Xin Xu. (2012). CONSUMER ACCEPTANCE AND USE OF INFORMATION TECHNOLOGY: EXTENDING THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY. MIS Quarterly, 157-178.

Viswanath Venkatesh, James Y. L. Thong, Frank K. Y. Chan, Paul Jen-Hwa Hu, Susan A. Brown. (2011). Extending the two-stage information systems continuance model: incorporating УТАУТ predictors and the role of context. Information Systems Journal, 527–555.

Viswanath Venkatesh, Susan A. Brown, Likoebe M. Maruping, Hillol Bala. (2008). PREDICTING DIFFERENT CONCEPTUALIZATIONS OF SYSTEM USE: THE COMPETING ROLES OF BEHAVIORAL INTENTION, FACILITATING CONDITIONS, AND BEHAVIORAL EXPECTATION. MIS Quarterly, 483-502.

Viswanath Venkatesh, Michael G. Morris, Gordon B. Davis, Fred D. Davis. (2003). USER ACCEPTANCE OF INFORMATION TECHNOLOGY: TOWARD A UNIFIED VIEW. MIS Quarterly, 425-478.

Yu-LungWu, Yu-Hui Tao, Pei-Chi Yang. (2008). The use of unified theory of acceptance and use of technology to confer. Journal of Statistics & Management Systems, 919–949.

Published
2014-06-03

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>